ગર્વ.સિક્યુરિટીસામે લોન

 
  • એન.એસ.સી. / કે.વી.પી. સામે ઓવરડ્રાફટ અને લોનના રૂપમાં સુવિધા.
  • સુરક્ષા મૂલ્યના 85% સુધીની સુવિધા.
  • ઉપયોગમાં લેવાતી વાસ્તવિક રકમ પર વ્યાજ લેવામાં આવે છે.
  • કોઈ ઈએમઆઈ અથવા ડેટેડ ચેક પોસ્ટ જરૂરી નથી.
  • કોઈ પૂર્વ ચૂકવણી ખર્ચ નથી.
  • ચેક પુસ્તક સુવિધા
  • એટીએમ સુવિધા
  • પસંદ સિક્યોરિટીઝ પર ઉપલબ્ધ મુદતી લોનની સુવિધા.

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park