સંપર્ક

* આટલી વિગતો ફરજીયાત ભરવાપાત્ર છે.

 

મુખ્ય કાર્યાલય

જી.ટી. રોડ, બંદર રોડ
માંડવી કચ્છ,
પીનકોડ-૩૭૦૪૬૫
ફોન - ૦૨૮૩૪ ૨૨૪૧૨૪
ફેક્ષ- ૨૩૨૩૨૪
ઇમેલ- mmc[at]mandvibank[dot]in

         બેંકની વિગતો

IFSC Code: UTIB0SMMCB1
Registration No: SA 1935
Date :17-06-1995
RBI Licence No: GUJ 1190 P
Date: 23-12-1995

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park