પર્સનલ લોન

 

અરજદારની વિગતો :

 • આધારકાર્ડ અને પાન કાર્ડ ફરજીયાત
 • છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં બેલેન્સ શીટ, આવક ટેક્સ રિટર્ન નકલ, પગાર સ્લીપ છેલ્લા ૩ મહિના
 • ફોટોગ્રાફસની ત્રણ નકલો
 • અરજદારની વ્યાપાર સાબિતી
 • અરજદાર પાન કાર્ડ / લિમિટેડ કંપનીના પાન કાર્ડ
 • અરજદાર નકલ ઝેરોક્ષની સાથે ચકાસણી માટે બેંક બધા મૂળ દસ્તાવેજો બતાવવાના છે. મૂળ દસ્તાવેજો ચકાસણી પછી અરજદારને પરત કરવામાં આવશે.
 • સરનામાંનો પુરાવો – KYC ધોરણો મુજબ ઇલેક્ટ્રિક બિલ/ટેલિફોન બિલ(કોઈ પણ એક)
 • ફોટો પ્રૂફ– માટે KYC ધોરણો મુજબ પાન કાર્ડ/મતદાર કાર્ડ/ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ(કોઈપણ એક)

બાંયધરી આપનારની વિગતો :

 • ફોટોગ્રાફસની બે નકલો
 • છેલ્લું ટેક્ષ બિલ
 • છેલ્લી આવકવેરા રિટર્ન નકલ
 • સરનામાંનો પુરાવો – KYC ધોરણો મુજબ ઇલેક્ટ્રિક બિલ/ટેલિફોન બિલ(કોઈ પણ એક)
 • ફોટો પ્રૂફ – માટે KYC ધોરણો મુજબ પાન કાર્ડ/મતદાર કાર્ડ/ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ(કોઈપણ એક)
 • આધારકાર્ડ અને પાન કાર્ડ ફરજીયાત

શરતો :

 • અરજદાર બેન્ક તરફેણમાં મકાન વીમો લેવા પડશે.
 • ટાઇટલ ક્લિઅરન્સ અને મૂલ્યાંકન અહેવાલ મંજૂર વકીલ અને બેન્ક નિયુક્ત કરેલવેલ્યુઅર દ્વારા કરવામાં આવશે. અરજદાર તેમની ફી ચૂકવવાની હોય છે.
 • શેર પ્રમાણપત્ર, વેચાણ ખત, કર રસીદ મૂળ દસ્તાવેજો મિલકત રજીસ્ટર ગીરો માટે જરૂરી છે.
 • અરજદારે બે જામીન આપવાના રહેશે.
 • મર્યાદા ૩૬ મહિના માટે છે.
 • ધિરાણ ત્રણ વર્ષ માં ભરપાઈ કરવાની રહેશે.

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park