લોનના વ્યાજ દર (તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ થી અમલમાં)

લોનના પ્રકાર વ્યાજ દર
કેશ ક્રેડીટ ૧0%
એફ.ડી.આર.સામે ઓવરડ્રાફ્ટ/ લોન ૧૦%
હાયપોથીકેશન ૧૦.૦૦%
આેટો વ્હીકલ લોન ૧૨.૦૦% ફિક્સડ
સ્મોલ બિઝનેશ ૧૦.૦૦%
કાર લોન 9.૦૦% ફિક્સડ
મકાન લોન ૧૦.૦૦%
મશીનરી લોન ૧૧.૦૦%
લોન અગેઈન્સ્ટ એફ.ડી.આર. FD RATE+1%
ગવરમેન્ટ સિક્યુરીટી સામે લોન ૮.૦૫% ફિક્સડ
પ્રોફેશનલ એન્ડ બૂઝિનેસ્સ લોન ૧૦.૦૦%
સોનાના દાગીના સામે લોન ૯.૦૦% ફિક્સડ
રીયલ એસ્ટેટ લોન  ૧૦.૦૦%
પર્સનલ લોન ૧૨.૦૦% ફિક્સડ
સોલાર એનર્જી ૧૧.૦૦% ફિક્સડ
ઓવરડ્રાફટ FD RATE+1%

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park