લોકર

Type Height Widht Depth Rent
A ૧૨૫ ૧૭૫ ૪૯૨ ૪૦૦ + જી.એસ.ટી.
B ૧૫૯ ૨૧૦ ૪૯૨ ૮૦૦ +  જી.એસ.ટી.
C ૧૨૫ ૩૫૨ ૪૯૨ ૧૬૦૦ +  જી.એસ.ટી.
D ૧૮૯ ૨૬૩ ૪૯૨ ૨૦૦૦ + +  જી.એસ.ટી.
E ૧૫૯ ૪૨૩ ૪૯૨ ૪૦૦૦ +  જી.એસ.ટી.
F ૨૭૮ ૩૫૨ ૪૯૨ ૩૦૦૦ +  જી.એસ.ટી.

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park