ઓવર ડ્રાફ્ટ/લોન ફિક્ષ ડિપોઝીટ સામે

 • છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં બેલેન્સ શીટ, આવક ટેક્સ રિટર્ન નકલ
 • જો અરજદાર તે કિસ્સામાં ઉદ્યોગપતિ હોય તો, બેલેન્સ શીટની છેલ્લા ત્રણ વર્ષની નકલો, માલિક / ભાગીદારની આવક ટેક્સ રિટર્ન, મૂડી ખાતુંનું નિવેદન.
 • જો મિલકતને હાઉસિંગ સ્કીમ હેઠળ ખરીદી શકાય, તો દસ્તાવેજોની નકલો, જેમ કે શેર પ્રમાણપત્ર, ફાળવણી-પત્ર, સલડડ, 7/12 ના રેવન્યુ રેકર્ડ
 • મંજુર કરેલ પ્લાનની રકમ.
 • પહેલેથી ચૂકવેલી રસીદની નકલ/કરારની નકલ વેચાણ માટે
 • ટાઈટલ ક્લિઅરન્સ પ્રમાણપત્રની નકલ એડવોકેટ/સોલીસીટર દ્વારા આપવામાં આવે છે.
 • બેંકના ચાર્જની નોંધ લેવા અંગે સમાજમાંથી સંમતિ પત્ર.
 • ફોટોગ્રાફસની ત્રણ નકલો
 • પાન કાર્ડની નકલ
 • સરનામાંનો પુરાવો – ઇલેક્ટ્રિક બિલ/ટેલિફોન બિલ(કોઈ પણ એક)
 • ફોટો પ્રૂફ – પાન કાર્ડ/મતદાર કાર્ડ/ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ(કોઈપણ એક)

Guarantor Details :

 • ફોટોગ્રાફસની બે નકલો
 • છેલ્લું ટેક્ષ બિલ
 • છેલ્લી આવકવેરા રિટર્ન નકલ
 • સરનામાંનો પુરાવો – KYC ધોરણો મુજબ ઇલેક્ટ્રિક બિલ/ટેલિફોન બિલ(કોઈ પણ એક)
 • ફોટો પ્રૂફ – માટે KYC ધોરણો મુજબ પાન કાર્ડ/મતદાર કાર્ડ/ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ(કોઈપણ એક)

Conditions :

 • મિલકતના મૂળ દસ્તાવેજો બેંકને સુપરત કરવા. બેંકની તરફેણમાં મિલકતની રજિસ્ટર્ડ ગીરો કરવામાં આવશે. બેન્ક ચાર્જ સમાજની પુસ્તકમાં નોંધવામાં આવશે.
 • મિલકતનું મૂલ્યાંકન જૂની મિલકત માટે જરૂરી રહેશે. બેન્ક મૂલ્યાંકનના 70% (જૂના મિલકત માટે) અને નવા પ્રોપર્ટી બૅન્ક પાસેથી 80% લોન આપશે.
 • જો પ્રોપર્ટી પાસે એન.એ.એન.ઓ.સી. અને બીયુ પરવાનગી હોય તો બેન્ક લોન આપશે.
 • અરજદારને બેંકની તરફેણમાં ઇમારતના વીમો લેવા પડશે.
 • વ્યાજ સાથેની લોનની રકમ 120 સમાન માસિક હપ્તાઓમાં ચુકવવામાં આવશે.
 • મિલકતના રજિસ્ટર્ડ ગીરો માટે અરજદારને સોસાયટી / એસોસિયેશન, મ્યુનિસિપલ ટેક્સ બિલ, ટેક્સ રસીદ, સેલ્સ ડીડ વગેરેનું મૂળ શેરનું પ્રમાણપત્ર સુપરત કરવું પડશે.
 • શીર્ષક ક્લિઅરન્સ અને વેલ્યુએશન રિપોર્ટ બેન્કના માન્ય વકીલ અને મૂલ્યવાન દ્વારા કરવામાં આવશે. અરજદારને તેમની ફી ચૂકવવાની રહેશે.
 • અરજદારને મર્યાદાની 5.0 ટકાથી લઈને 5.0 ટકા હિસ્સો લેવો પડશે.
 • પ્રસ્તાવના પર રૂ. 1,000 સુધી પ્રસાધન ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવશે.

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park