નાણાકીય શક્તિ

વર્ષ શેર ભંડોળ રીઝર્વ અન્ય ફંડ થાપણો ધિરાણ નફો ઓડીટ વર્ગ ડીવીડન્ડ
2009-10 81,75,000 172,24,651 34,33,97,077 10,45,66,884 35,48,814 12%
2010-11 96,95,000 202,27,132 39,30,56,169 12,39,33,026 41,37,414 12%
2011-12 95,13,500 234,34,657 42,30,37,179 15,07,77,940 50,14,229 12%
2012-13 92,36,000 249,37,592 41,94,73,363 16,66,08,129 50,33,148 12%
2013-14 91,10,500 296,86,754 45,07,31,764 17,25,41,814 35,84,204 12%
2014-15 90,73,000 316,10,884 51,27,18,611 19,07,27,114 40,12,959 12%
2015-16 92,28,000 354,78,541 51,44,74,572 19,38,03,293 42,72,701 12%
2016-17 93,08,000 386,50,395 61,91,68,792 17,22,85,515 36,33,074 12% 
2017-18 92,92,000 416,14,216 60,72,82,514 19,55,96,205 13,53,294 8%
2018-19 93,01,000 4,22,86,292 60,58,42,670 16,82,11,282 27,49,383 A 12%
2019-20 91,56,000 4,36,29,944 62,11,48,787 16,01,15,582 34,27,619 A -
2020-21 92,05,500 473,08,389 69,94,69,755 20,57,71,852 35,24,173 A 12%
2021-22 91,91,500 5,12,16,144 70,45,17,498 18,11,67,998 40,85,828 12% સૂચિત
 

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park