થાપણના વ્યાજ દરો

થાપણના વ્યાજ દરો (તા.૧૭ -૦૮ -૨૦૨૦ થી લાગુ)

થાપણ મુકવાનો સમયગાળો હાલના વ્યાજ દર
બચત ખાતું ૨.૨૫ %
૭ દિવસ થી ૧૪ દિવસ સુધીી 3.૦૦ %
૧૫ દિવસ થી ૪૫ દિવસ સુધી 3.૫૦%
૪૬ દિવસ થી ૯૦ દિવસ સુધ ૪.૨૫%
૯૧ દિવસ થી ૧૮૦ દિવસ સુધી ૪.૫0%
૧૮૧ દિવસ થી ૧૨ મહિના સુધી ૫.૨૫%
૧૩ મહિના થી ૨૪ મહિના સુધી ૫.૫0%
૨૫ મહિના થી ૩૬ મહિના સુધી ૬.0૦%
૩૭ મહિના થી ૬૦ મહિના સુધી ૬.૧૦%
૬૧ મહિનાથી ઉપર ૬.૦૦%
૧૪૧ મહિના બમણા

વિશેષ ઓફર : ઉપર મુજબના વ્યાજ દરમાં સીનીયર સીટીઝન માટે ૦.૫૦% (એક વર્ષથી ઉપરની) ડીપોઝીટ પર વધારે આપવામાં આવશે.

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park