ઓફિસ બેરર્સ

પ્રથમ ઓફીસ બેરર્સ

કિરણકુમાર વી.શાહ

ચેરમેન

મહેશભાઈ જે.સંપટ

વાઈસ ચેરમેન

નવીનચંદ્ર સી.ઠક્કર

મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

દ્વિતીય ઓફીસ બેરર્સ

કિરણકુમાર વી.શાહ

ચેરમેન

મહેશભાઈ જે.સંપટ

વાઈસ ચેરમેન

રસિકલાલ એમ.ઠક્કર

મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

તૃતીય ઓફીસ બેરર્સ 

દિનેશચંદ્ર એમ.ભટ્ટ

ચેરમેન

શાંતિલાલ પી.પટેલ

વાઈસ ચેરમેન

રસિકલાલ એમ.ઠક્કર

મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

ચતુર્થ ઓફીસ બેરર્સ

દિનેશચંદ્ર એમ.ભટ્ટ

ચેરમેન

શાંતિલાલ પી.પટેલ

વાઈસ ચેરમેન

અશ્વિનભાઈ કે.શાહ

મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

પંચમ ઓફીસ બેરર્સ

અરવિંદભાઈ કે.વેદ

ચેરમેન

જયંતીલાલ ડી.ઠક્કર

વાઈસ ચેરમેન

Aswinbhai K. Shah

મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

ષષ્ઠ ઓફીસ બેરર્સ

અરવિંદભાઈ કે.વેદ

ચેરમેન

ડો.શાંતિલાલ બી.મલ્લી

વાઈસ ચેરમેન

જયંતીલાલ ડી.ઠક્કર

મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

સપ્તમ ઓફીસ બેરર્સ

અરવિંદભાઈ કે.વેદ

ચેરમેન

ડો.શાંતિલાલ બી.મલ્લી

વાઈસ ચેરમેન

રશ્મિભાઈ બી.દોશી

મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

અષ્ટમ ઓફીસ બેરર્સ

રશ્મિભાઈ બી.દોશી

ચેરમેન

મહેશભાઈ કે.શાહ

વાઈસ ચેરમેન

અક્ષયભાઈ પી.મહેતા

મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

હાલનું ઓફીસ બેરર્સ

શાંતિલાલ પેથાભાઈ પટેલ

ચેરમેન

હિતેષભાઇ જેઠમલાલ આથા

વાઈસ ચેરમેન

પ્રતિકભાઈ હરગોવિંદભાઈ શાહ

મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park