સ્ટાફ

જીતેશકુમાર એમ. મહેતા

એકાઉન્ટન્ટ

વિનોદકુમાર કે. વેલાણી

ઓફીસર

કેતનકુમાર સી. ઠકકર

ઓફીસર

વિજયકુમાર એમ. બારમેડા

ઓફીસર

કેતનકુમાર કે.ઓઝા

કેશીયર કમ કલાર્ક

સંજયકુમાર બી. પુરોહિત

કેશીયર કમ કલાર્ક

અમીતકુમાર કે. જોષી

કેશીયર કમ કલાર્ક

ભૌમીકકુમાર એમ. જોષી

કેશીયર કમ કલાર્ક

હાર્દિકકુમાર બી. જણસારી

કેશીયર કમ કલાર્ક

અમીતકુમાર એમ. ગઢવી

કેશીયર કમ કલાર્ક

મયુરકુમાર સી. બોડા

કેશીયર કમ કલાર્ક

વિનોદકુમાર આર. ગોસ્વામી

સબ સ્ટાફ

અઝીમભાઈ આઈ. ધોબી

સબ સ્ટાફ

અતુલકુમાર જે. સેવક

સબ સ્ટાફ

પંકજકુમાર કે. સાધુ

સબ સ્ટાફ

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park