થાપણના વ્યાજ દરો

થાપણના વ્યાજ દરો (તા.૧૭ -૦૮ -૨૦૨૦ થી લાગુ)

થાપણ મુકવાનો સમયગાળો હાલના વ્યાજ દર
બચત ખાતું 3.૫૦ %
૭ દિવસ થી ૧૪ દિવસ સુધીી 3.૫૦ %
૧૫ દિવસ થી ૪૫ દિવસ સુધી ૪.૦૦%
૪૬ દિવસ થી ૯૦ દિવસ સુધ ૫.૦૦%
૯૧ દિવસ થી ૧૮૦ દિવસ સુધી ૬.૫૦%
૧૮૧ દિવસ થી ૧૨ મહિના સુધી ૫.૭૫%
૧૩ મહિના થી ૨૪ મહિના સુધી ૬.૦૦%
૨૫ મહિના થી ૩૬ મહિના સુધી ૬.૧૦%
૩૭ મહિના થી ૬૦ મહિના સુધી ૬.૬૦%
૬૧ મહિનાથી ઉપર ૬.૦૦%
૧૪૧ મહિના બમણા

વિશેષ ઓફર : ઉપર મુજબના વ્યાજ દરમાં સીનીયર સીટીઝન માટે ૦.૫૦% (એક વર્ષથી ઉપરની) ડીપોઝીટ પર વધારે આપવામાં આવશે.

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park